Общи условия

Условия за ползване

Общи условия за покупко-продажба през уебсайта за електронна търговия TABOO.BG, собственост на ВЕРА ОНЛАЙН ЕООД.

 1. Общи условия

  Настоящият документ съдържа Общите условия на Договор за покупко-продажба между "ВЕРА ОНЛАЙН" ЕООД, ЕИК 203915076, със седалище и адрес на управление в гр. София 1756, ж.к. Дървеница, ул. Зелена поляна No 9, наричано по-долу за краткост TABOO.BG, от една страна и лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост "Клиент", от друга във връзка с заявяването и закупуването на предлаганите чрез TABOO.BG - електронен магазин стоки.

 2. Дефиниции

  При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

  1. „Уебсайт/сайт” ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
  2. "ВЕРА ОНЛАЙН" ЕООД е търговско дружество, с ЕИК 203915076, със седалище и адрес на управление в гр. София 1756, ж.к. Дървеница, ул. Зелена поляна No 9, e-mail: office@TABOO.BG
  3. www.TABOO.BG е уебсайт за електронна търговия, който е собственост на “ВЕРА ОНЛАЙН” ЕООД и представлява виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента.
  4. „Клиент” е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е регистрирано в TABOO.BG и се е съгласило с настоящите Общи условия.
  5. „Клиенстки профил” е обособена част TABOO.BG, съдържаща информация за Клиентa, предоставена от Клиента при регистрацията му и съхранявана от TABOO.BG, като достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Клиентският профил дава възможност на Клиента да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, записите в адресната книга, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от магазина за електронна търговия TABOO.BG, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.
  6. „Потребителско име” е избран от Клиента уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в TABOO.BG.
  7. „Парола” е избран от Клиента код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в TABOO.BG стоки и услуги.
  8. „Производител” е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането й на пазара или се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.
  9. „Опаковка” са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Клиента.
  10. „Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.
  11. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
  12. „Електронна препратка”е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
  13. „Информационна система /Система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.
  14. „IP Адрес„ ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
  15. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
  16. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
  17. „Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт.
 3. Предмет

  TABOO.BG предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в TABOO.BG-Онлайн Магазин стоки след регистрация чрез отправяне на заявка за поръчка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници TABOO.BG изисквания за конкретните стоки.

 4. Условия, съгласно Закона за електронната търговия (ЗЕТ)

  Поръчката, извършена от Клиента и приета от "ВЕРА ОНЛАЙН" ЕООД, посредством онлайн платформата TABOO.BG е със силата на договор за покупко-продажба от разстояние. Този договор се сключва на базата на направеното от нас предложение, чрез горепосочения електронен магазин и неговото приемане от Клиента (Потребителя) чрез натискане на един от следните бутони - „Поръчай“ или „Бърза поръчка“ и попълването на изискващите се данни за идентификация, контакт и доставка. Договорът се счита за сключен след натискане на бутон за потвърждаване на поръчката и получаване на E-mail от страна на TABOO.BG с данните за поръчката и потвърждение за успешното и приемане.

 5. Регистрация
  1. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в TABOO.BG стоки, Клиентът трябва: Да е попълнил вярно on-line електронната регистрационна форма, намираща се на следните интернет адреси – WWW.TABOO.BG.
  2. При попълване на електронната форма за регистрация, Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на TABOO.BG данни, както и да ги актуализира в 7 дневен срок от тяхната промяна. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.
  3. В случай, че Клиент на TABOO.BG предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея, TABOO.BG има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил. Преди извършване на изявлението, Клиентът може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.
  4. След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване (заявки за покупка) на предлаганите чрез TABOO.BG стоки, счита се за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.
  5. При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.
 6. Промени в Общите условия
  1. Доколкото предлаганите от TABOO.BG стоки са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване на продуктовия каталог, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху условията за предлагането им, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от TABOO.BG.
  2. При извършване на промени в Общите условия, TABOO.BG се задължава да уведоми Клиента като изпрати на електронната му поща и/или публикува на видно място в TABOO.BG или в клиентския му профил съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия и му даде достатъчен срок да се запознае с тях.
  3. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и TABOO.BG, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по заявка за покупка на стока.
 7. Публикуване на информация за стоките в TABOO.BG
  1. TABOO.BG публикува на адрес https://taboo.bg описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, за правото на Клиента, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и за условията и начина за упражняването му, както и периода, за който направеното предложение и цена остават в сила.
  2. TABOO.BG не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.
 8. Заявка за покупка
  1. Подаването на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:
   • определяне на вида и количеството на стоката чрез натискане на виртуален бутон „ПОРЪЧАЙ” или „БЪРЗА ПОРЪЧКА”, обозначен срещу съответна стока;
   • преглед на информацията за доставка (възможност за промяна на адреса за доставка, посочване на удобно време за доставка и определяне на допълнителни условия към заявката;
   • избиране на начин на плащане на продажната цена на стоката и въвеждане/промяна на данните за издаване на фактура;
   • заявката за покупка на стока от TABOO.BG се счита за извършена след натискане на бутона "ПОТВЪРДИ ПОРЪЧКАТА".
  2. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за TABOO.BG не възниква задължение за нейното изпълнение.
 9. Приемане на заявката

  Заявката за покупка се приема от TABOO.BG чрез изпращане на съобщение до електронната пощенска кутия за кореспонденция с Клиента, което съдържа: информация за заявената стока, нейната продажна цена, стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, избрания от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка. Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до електронната му пощенска кутия за кореспонденция.

 10. Цени
  1. Всички цени във TABOO.BG са в български левове. Обявената цена следва да отговаря на чл. 19 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП);
  2. Указаните в TABOO.BG цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка;
  3. Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка.
 11. Промоция "3=4" - Купи 3 продукта и вземи 4ти безплатно
  1. По отношение на стоки, които се доставят промоционално заедно с други стоки в комплект цената за комплекта се отнася само в неговата цялост и е неразделна за отделни стоки от комплекта.
  2. В случай че Доставчикът приеме връщане на една стока от комплект, Ползвателят има право да му бъде възстановена сума за върнатата стока от комплекта, която е пропорционална на съотношението между цените на стоките от комплекта в електронния магазин на Доставчика когато не се предлагат в комплект една с друга.
 12. Начини на плащане
  1. Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:
   • С наложен платеж чрез ППП (Пощенски паричен превод);
    Вера Онлайн ЕООД има сключено споразумение с Еконт за изплащане на наложен платеж чрез ППП, което освобождава от задължението да се издава касова бележка. 

За направеното плащане от Клиента, Пощенският оператор (Еконт) издава разписка за пощенски превод на стойността на дължимия наложен платеж. Тази разписка е признат от закона документ.
   • в брой от Клиента или от трето лице от името на същия;
   • чрез банков трансфер.
  2. Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се задължава да заплаща продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка, в срок не по-късно от 3 работни дни от изтичане на срока по чл. 14, ал. 4. от ЗЗП.
  3. В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми става, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 15 дни.
  4. Цената на стоката или част от нея може да бъде заплатена чрез т.нар. "Ваучер".
   1. Ваучерите се издават на хартиен носител или дигитален носител. Стойността на Ваучера е отбелязана върху лицевата му част;
   2. Ваучерите са със срок на валидност от 3 (три) месеца, считано от датата им на издаване;
   3. Ваучерът може да се използва еднократно за закупуване на стока в сайта на издателя TABOO.BG;
   4. След еднократно използване на Ваучера, то той се деактивира автоматично;
   5. В случай, че стойността на направената покупка е по-ниска от стойността на Ваучера, остатъкът не се връща на Потребителят и Ваучерът се счита за използван;
   6. В случай, че стойността на направената покупка е по-висока от стойността на ваучера, Потребителят може да доплати разликата в брой или чрез използване на виртуален POS-терминал;
   7. Потребител не може да заменя издаден Ваучер срещу паричната му равностойност.
 13. Промо кодове
  1. Промо кодовете за отстъпки при закупуване на продукти, не важат за стоки, които вече са намалени или им е приложена друга отстъпка, с изключение на промо кодове, които са изрично упоменати от Доставчика и се ползват за допълнителна отстъпка. Отстъпки и промоции не се комбинират една с друга, а се прилага само промоцията с по-голямата отстъпка.
 14. Доставка
  1. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок до 1-3 работни дни. В случаите когато стоката не е получена след изтичането на максималният предвиден срок за доставка, клиентът е длъжен да информира служителите на TABOO.BG в срок от 5 работни дни, за да се изясни причината за забавянето и/или липсата на поръчаната стока. В случаите когато няма подаден сигнал от Клиента, TABOO.BG не носи отговорност за недоставени стоки.
  2. Всички поръчки, направени след 14:00 ч. в рамките на делничен ден, се обработват и изпращат на следващия работен ден и биват получени на по-следващия работен ден (включително и събота по желание на Клиента).
  3. Всички поръчки, направени през събота и неделя, се обработват и изпращат в понеделник и биват получени във вторник или сряда.
  4. Всички поръчки, направени извън работно време, през събота или неделя или по празници, се обработват през първия или втория работен ден след деня на получаване на поръчката.
  5. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.
 15. Предаване на стоката
  1. Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента.
  2. При предаване на стоката Клиентът или третото лице по подписват придружаващите я документи.
  3. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, TABOO.BG се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
 16. Право на отказ
  1. TABOO.BG предлага възможността при получаване на стоката от куриера Клиентът да я отвори пред него, да я разгледа в рамките на 15 минути, преди да заплати цената за съответната стока. В случай, че стоката не отговаря на очакванията на Клиента или бъде открит дефект, Клиентът си запазва правото да я върне обратно на куриера или да я замени с нова, като разходите за обратна доставка се поемат от страна на Клиента.
  2. Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:
   • доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
   • при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена;
   • цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
  3. Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите съгласно чл.50, ал.2, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за закупуване на стока чрез TABOO.BG, като върне стоката в срок от 14 дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати писмено заявление за отказ от сключения договор до TABOO.BG и да върне стоката с ненарушена цялост. Формулярът за връщане на продукт се намира в страница Рекламации. TABOO.BG е длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 15 работни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ и е изпратил стоката обратно към TABOO.BG, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП.
  4. В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми става, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 15 дни.
  5. В случай, че плащането е направено с наложен платеж, възстановяването на суми става по банков път на посочена от Клиента банкова сметка.
  6. Клиентът има право да замени закупена от TABOO.BG стока в срок от 14 календарни дни от датата на получаване на продукта. Замяната се осъществява веднага след като получим пратката и се уверим, че стоката е в ненарушен търговски вид, т.е не е ползван/носен и е в оригиналната си опаковка, заедно с всички прилежащи етикети и съпътстващи документи. Разходите за куриерски услуги в двете посоки при замяна са за сметка на Клиента.
  7. Клиентът има право да върне закупена от нас стока в срок от 14 календарни дни от датата на получаване на продукта. В случай на отказ от направената поръчка и желание за връщане на продукта, Клиентът е длъжен да заплати разходите по доставката.
  8. Съгласно чл.57 (ал.3) от "Закона за защита на потребителите" стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка (например гравиране), не подлежат на право на отказ.
  9. Очакваме Клиентът да изпрати стоката до офис на куриерска фирма Еконт - София Технически университет, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който Клиентът е информирал TABOO.BG за отказа си от настоящия договор. Връщането на закупени стоки е изцяло за сметка на Клиента.
  10. Могат да бъдат върнати стоки САМО с прилежаща разписка за издаден Пощенски паричен превод (която сте получили при доставката), ако са в ненарушен търговски вид, т.е не са ползвани/носени и са в оригиналната си опаковка, който позволява стоката да бъде предложена за повторна продажба без да се налага предлагането й на по-ниска цена в сравнение с първоначалната й продажба. Искане за връщане на продукт се счита за неоснователно, ако някое от горепосочените условия не е изпълнено.
  11. При получаване на пратката, проверете съдържанието на пакета за съответствия на изпратената стока с подадената заявка. При констатирани нарушения във външния вид на стоката се обърнете към куриера който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката.
  12. Контролни органи по този раздел са Комисията за защита на потребителите и Европейската комисия за онлайн решаване на спорове.
 17. Права и задължения на TABOO.BG
  1. TABOO.BG се задължава:
   • да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка стока;
   • да достави в срок заявената за покупка стока;
   • да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.
  2. TABOO.BG има право:
   • да инсталира върху компютрите на Клиента бисквитки (cookies) съгласно Политиката на ВЕРА ОНЛАЙН за използване на бисквитки;
   • да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на TABOO.BG. TABOO.BG си запазва правото да поставя електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на TABOO.BG и в клиентския профил Клиента;
   • да изпраща търговски съобщения до Клиента съгласно Политиката на ВЕРА ОНЛАЙН за използване на личните данни с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.
  3. TABOO.BG няма задължение за осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Клиента и TABOO.BG, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. TABOO.BG не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на TABOO.BG (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).
 18. Ограничаване на отговорността
  1. TABOO.BG полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.
  2. Част от артикулите, листвани в уебсайта за електронна търговия TABOO.BG не са физически налични на склад при нас, а в складове на контрагенти, поради което е възможно TABOO.BG да не е в състояние да изпълни направена поръчка от страна на Клиент в случай, че дадения артикул не е наличен в момента на поръчката. TABOO.BG си запазва правото едностранно да откаже изпълнението на сключен договор с Клиент при невъзможност да изпълни дадена поръчка в срок от 30 дни след постъпването и, ако не са налице други уговорки, с което Клиентът се съгласява безусловно. TABOO.BG уведомява по телефона или чрез e-mail Клиента при невъзможност да изпълни сключен договор. При невъзможност да се свърже с Клиента на посочените e-mail или телефон в рамките на 3 работни дни, TABOO.BG прекратява изпълнението на сключен договор едностранно.
  3. TABOO.BG не носи отговорност за не предоставяне на достъп до магазина, както и за не обработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на TABOO.BG.
  4. TABOO.BG не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на TABOO.BG.
  5. Доколкото TABOO.BG не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Клиента стоки, TABOO.BG не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества.
  6. TABOO.BG не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством TABOO.BG.
  7. Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в TABOO.BG и в клиентския профил на Клиента електронни препратки и рекламни банери, TABOO.BG не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. TABOO.BG не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.
  8. TABOO.BG няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Клиентът използва магазина.
 19. Права и задължения на Клиента
  1. Клиентът се задължава:
   • да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
   • да плати цената на заявената от него стока;
   • да заплати разходите по доставката, освен в случаите, когато е отбелязано друго;
   • да получи стоката;
   • да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;
   • да не прави достояние на трети лица потребителското име и паролата си, и да уведомява незабавно TABOO.BG в случай на неправомерен достъп до клиентския си профил, както и при вероятност от такъв;
   • с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в клиентския си профил чрез натискане на виртуалния бутон „изход”;
   • да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.

   Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

  2. Клиентът има право:
   • на достъп в режим онлайн до TABOO.BG, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от TABOO.BG. За да подава валидни заявки за стоки, Клиентът следва да въведе потребителското си име и парола.
   • на достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни;
   • да получава електронни търговски съобщения от TABOO.BG, ако изрично е дал своето съгласие за това;
   • да оттегли своето съгласие по всяко време като:
    - промените настройките в клиентския профил в раздел "Бюлетин";
    - използвате връзката "Отпиши се" в съобщенията, които получавате от нас;
    - се свържете с TABOO.BG, използвайки данните за контакт, посочени в уебсайта.
  3. Клиентът се задължава при ползуване на TABOO.BG:
   • да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
   • да не нарушава чужди имуществени или не имуществени права, включително право на интелектуална собственост;
   • да уведомява незабавно TABOO.BG за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;
   • да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Клиенти да използват магазина, както и да не използва магазина по начин, предизвикващ отказ от услугите ("denial of service");
   • да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в TABOO.BG и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
   • да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
   • да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

    При неспазване на задълженията по предходната алинея TABOO.BG има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица до клиентския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Клиента. В тези случаи, TABOO.BG има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

 20. Лични данни
  1. Защитата на личните данни на нашите потребители е важна грижа за нашата фирма. Личните данни са информация, която служи за Вашата индикация – име, адрес, електронен или пощенски адрес. "ВЕРА ОНЛАЙН" ЕООД не събира лични данни от Вас, освен ако Вие не ги предоставите в случай, когато поръчвате от нас стоки или се абонирате за информационни бюлетини.
  2. "ВЕРА ОНЛАЙН" ЕООД ще използва личните Ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, за да Ви предостави достъп до специфична информация или за обща комуникация с Вас. "ВЕРА ОНЛАЙН" ЕООД няма да продава Вашите лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде. Служителите на "ВЕРА ОНЛАЙН" ЕООД са длъжни да опазват поверителността на Вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация.
  3. Вие сами контролирате информацията, която предоставяте на "ВЕРА ОНЛАЙН" ЕООД за себе си. Ако обаче изберете да не споделяте тази информация с "ВЕРА ОНЛАЙН" ЕООД, имайте предвид, че е възможно да нямате достъп до някои области на сайта.
  4. Пълна информация за правата Ви съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година - GDPR), можете да окриете в нашата Политика на лични данни.
 21. Разкриване на информацията

  TABOO.BG се задължава да не разкрива никаква лична информация за Клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

  • е получил изричното съгласие на Клиента при регистрацията или в по-късен момент;
  • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
  • в други посочени в закона случаи.
 22. Прекратяване
  1. При прекратяване на договора TABOO.BG дезактивира клиентския профил и заличава паролата за достъп до клиентския профил.
  2. Клиентът може по всяко време за поиска от TABOO.BG заличаване на клиентския си профил. В този случай заличаването на клиентския профил се извършва незабавно след изпълнението на всички валидно подадени от Клиента заявки и съответно заплащане от страна на Клиента дължимите продажна цена и разходи за доставка.
  3. Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:
   • преустановяване на дейността на TABOO.BG;
   • прекратяване поддържането на магазина; или
   • в други предвидени в закона случаи.
 23. Разваляне на договора

  Извън посочените по-горе в настоящите Общи условия случаи, всяка от страните може да развали договора с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

 24. Обезщетения
  1. Клиентът е длъжен да обезщети TABOO.BG и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.
  2. Клиентът е длъжен да обезщети TABOO.BG и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.
  3. TABOO.BG е длъжен да обезщети Клиента за всички вреди, причинени от TABOO.BG умишлено или при проявена груба небрежност.
 25. Недействителност

  Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 26. Решаване на спорове

  Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или о